ยุคคริสเตียนและการทำงานปฏิมากรรม


ยุคคริสเตียนเป็นยุคที่ศาสนาและศิลปะมีการเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมภาพวาดหรือแม้แต่จะเป็นภาพเขียน งานแกะสลัก หรืองานปั้นต่างๆ ทุกคนต่างมีความต้องการในการสร้างอารยธรรมจากอีกแม้แต่จะเป็นการสร้างงาน เคยมีคนบอกไว้ว่าความต้องการในการอยู่อาศัยของผู้คนมีเพียงแค่ 4 อย่างแต่เพียงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย

แต่อย่างไรก็ตามการที่มนุษย์จะอยู่รอดบนโลกอันโหดร้ายในยุคสมัยต่างๆตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เสียงเธอเท่านั้นยังมีในส่วนของความกลัว ความหวาดกลัวเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์มีการอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ มีการหลบเลี่ยงจากอันตรายต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างอาวุธ การเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือการพัฒนารูปแบบสังคมจะทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างเกษตรกรรม การสร้างสถานที่ต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยผู้คนก็ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง อะไรก็ตามศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะที่ช่วยทำให้ผู้คนเข้าถึงศาสนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุคคริสเตียน การเปลี่ยนแปลงของศาสนาที่มีคนต้องการให้ผู้คนยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการบอกไว้ว่าเมื่อสูญสิ้นไปแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าคือผู้ที่ทำทุกอย่างให้เรามีชีวิตอยู่ที่ไหนทุกวันนี้

ที่ลำปางตอนนี้เองจึงทำให้ศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คนผู้กระทำความต้องการในการรับรู้หรือว่าเข้าถึงพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในการพัฒนางานในการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะนี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่ในปัจจุบันเราจึงเห็นงานของ ยุคคริสเตียนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระเยซู รวมทั้งยังมีในส่วนของภาพวาดต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหรือตัวละคร

สำคัญสำคัญ นี่เองจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การเปลี่ยนแปลงของศาสนาหรือ Messenger ในการใช้ชีวิตของผู้คนช่วยให้งานต่างๆมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นหรืองานต่างๆเหล่านี้ถูกส่งต่อมายังคนรุ่นหลัง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือความเชื่อต่างๆเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่องานศิลปะงานศิลปะคือการถ่ายทอด ความคิดของศิลปิน

หรือไม่ก็จะเป็นสภาพสังคมต่างๆที่ศิลปินขนาดนั้นกำลังเผชิญอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆจึงมีความพยายามจะศึกษาเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ การทำงานศิลปะ การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การทำหนังสือ แต่ไรก็ตามงานศิลปะอีก 1 สิ่งที่ศิลปินแอบซ่อนความคิดหรือแม้แต่จะเป็น ทัศนคติ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือแม้จะเป็นการทำงานต่างๆจึงเห็นได้ชัดว่างานศิลปะดังกล่าวนี้มีผลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมในการทำงานต่างๆก็ส่งผลอย่างยิ่งกับงานทางด้านศิลปะ 

 

 

สนับสนุนโดย   gclub สูตรบาคาร่า